top of page

Πρόταση για Τροποποίηση Πρόσκλησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την τροποποίηση της με Α.Π. 3325/09.06.2022 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 

 

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος» - Κωδικός Πρόσκλησης 049ΚΕ (ΑΔΑ: ΨΦΓΛ46ΜΤΛΡ-ΞΜ9), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ειδικότερα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, τροποποιούνται τα ακόλουθα:

1.1 Το κεφάλαιο 5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ - ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι οι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr που έχει συσταθεί στη ΓΓΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4712/2020 (Β’ 146), με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του ν.4914/2022.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της παρούσης, είναι οι ακόλουθες:

i) να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr.

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με Α.Π. 1729/262/A2/16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό € 100.000. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.

ii) η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 (βλ. Παράρτημα VII),

iii) να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Iτου Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Παράρτημα V της παρούσας πρόσκλησης),

iv) να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2021,

v) να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα I«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)». O ΚΑΔ να είναι δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, 

vi) να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

vii) να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

viii) το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ:

1α. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης,

1β. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,

1γ. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε 

Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες),

1δ. του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων,

 

ix) οι επιχειρήσεις να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,

 

x) να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφ’ όσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2021, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

 

Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3, πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχουν δαπανηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης. 

xi) Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις λοιπές ως άνω Δράσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς του Ε3 για το έτος αναφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιχορήγηση της παρούσας πρόσκλησης.

 

xi) να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137),

 

xii) εφ’ όσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύληση της λαμβανόμενης ενίσχυσης, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις,

xiii) να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης / ΕΕ ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΔΕΕ,

 

xiv) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

 

xv) να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IX της παρούσας.

 

Οι ως άνω βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 39, παρ. 1-4 και 40 του Ν. 4488/2017 η ΓΓΕΚ μπορεί να αποκλείσει μια επιχείρηση όταν μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, της έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικά για:

- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)

- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

Κάθε επιχείρηση, (ΑΦΜ), έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος». Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης, απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι εξωχώριες επιχειρήσεις.

αντικαθίσταται ως εξής:

5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ - ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι οι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr που έχει συσταθεί στη ΓΓΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4712/2020 (Β’ 146), με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του ν.4914/2022.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της παρούσης, είναι οι ακόλουθες:

i) να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr.

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με Α.Π. 1729/262/A2/16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 200.000€. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.

ii) η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 (βλ. Παράρτημα VII),

iii) να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Iτου Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Παράρτημα V της παρούσας πρόσκλησης),

iv) να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2021,

v) να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα I«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)». O ΚΑΔ να είναι δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, 

vi) να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

vii) να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

viii) το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ:

1α. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης,

1β. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,

1γ. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε 

Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες),

1δ. του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων,

ix) οι επιχειρήσεις να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,

x) να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφ’ όσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2021, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3, πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχουν δαπανηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης. 

xi) Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις λοιπές ως άνω Δράσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς του Ε3 για το έτος αναφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιχορήγηση της παρούσας πρόσκλησης.

xi) να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137),

xii) εφ’ όσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύληση της λαμβανόμενης ενίσχυσης, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις,

xiii) να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης / ΕΕ ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΔΕΕ,

xiv) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

xv) να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IX της παρούσας.

Οι ως άνω βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων πρέπει να πληρούνται στο 

σύνολό τους, καθώς η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 39, παρ. 1-4 και 40 του Ν. 4488/2017 η ΓΓΕΚ μπορεί να αποκλείσει μια επιχείρηση όταν μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, της έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικά για:

- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)

- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

Κάθε επιχείρηση, (ΑΦΜ), έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος». Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης, απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι εξωχώριες επιχειρήσεις.

1.2. Στο Κεφάλαιο 10.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και της επισύναψης του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΠΣΚΕ με την ευθύνη της Επιτροπής.

 

Η μεθοδολογία ελέγχου ορίζεται ως ακολούθως:

 

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβαν,τη συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, (34.000.000 €), και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000,00 €, δεδομένης της επάρκειας του προϋπολογισμού.

 

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5: «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

 

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης (με επισύναψη των οριζόμενων δικαιολογητικών) ακολουθεί η αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης, κατά την οποία διενεργούνται:

• έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος χρηματοδότησης, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση χρηματοδότησης και αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ από τον 

δυνητικό ωφελούμενο

• έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων De Minimis μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης και του επισυναπτόμενου Πίνακα Επιχορηγήσεων De Minimis (σημείο Β Παραρτήματος IV). Επικουρικά διενεργείται έλεγχος της σώρευσης ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) με τον οποίο επιβεβαιώνεται ότι οι ενισχύσεις που λαμβάνει ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (σύμφωνα με τον Καν. 1407/2013 De minimis), δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για την κυλιόμενη τριετία.

• έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν η αιτούσα είναι δικαιούχος του Α’ Κύκλου της Δράσης σύμφωνα με την με Α.Π. 1729/262/A2/16.03.2021 απόφαση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) όπως ισχύει, ώστε να ληφθούν υπόψη το ύψος της ενίσχυσης και το έτος αναφοράς για την τήρηση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι μέγιστο συνολικό ποσό ενίσχυσης € 100.000 και από τις δύο προσκλήσεις και μη δυνατότητα δήλωσης του ίδιου έτους αναφοράς 2020 και στις δύο προσκλήσεις.

• έλεγχος επιχορηγήσεων κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος αναφοράς, μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης (σημείο Α Παραρτήματος IV).

Επισημαίνεται πως δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ΓΓΕΚ ενημερώνει τους δυνητικούς ωφελούμενους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.gsri.gov.gr και της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: www.antagonistikotita.gr

Οι υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης θα εξετάζονται από την/τις Επιτροπή /ές ανάλογα με τη ροή τους και οι αποφάσεις ένταξης θα εκδίδονται σταδιακά με το ίδιο κριτήριο. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει κατάλογο με τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις και προτείνονται να ενταχθούν προς χρηματοδότηση, ενώ για τις απορριφθείσες τεκμηριώνει τους λόγους απόρριψής τους, το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΚ.

Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν λόγω μη ορθής συμπλήρωσης του φακέλου, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος χρηματοδότησης για το διάστημα που παραμένει ανοικτή η πρόσκληση και υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός.

 

Αν κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων μιας αίτησης χρηματοδότησης, διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιείται μία από αυτές, εκδίδεται απορριπτική απόφαση του αιτήματος από τον ΓΓΕΚ. Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των 

προσκομισθέντων στοιχείων και να αποφευχθεί η ανάγκη αντιμετώπισης φαινομένων απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

αντικαθίσταται ως εξής:

10.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και της επισύναψης του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΠΣΚΕ με την ευθύνη της Επιτροπής.

Η μεθοδολογία ελέγχου ορίζεται ως ακολούθως:

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβαν,τη συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, (34.000.000 €), και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000,00 €, δεδομένης της επάρκειας του προϋπολογισμού.

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5: «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης (με επισύναψη των οριζόμενων δικαιολογητικών) ακολουθεί η αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης, κατά την οποία διενεργούνται:

• έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος χρηματοδότησης, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση χρηματοδότησης και αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ από τον 

δυνητικό ωφελούμενο

• έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων De Minimis μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης και του επισυναπτόμενου Πίνακα Επιχορηγήσεων De Minimis (σημείο Β Παραρτήματος IV). Επικουρικά διενεργείται έλεγχος της σώρευσης ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) με τον οποίο 

επιβεβαιώνεται ότι οι ενισχύσεις που λαμβάνει ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (σύμφωνα με τον Καν. 1407/2013 De minimis), δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για την κυλιόμενη τριετία.

• έλεγχος επιχορηγήσεων κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος αναφοράς, μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης (σημείο Α Παραρτήματος IV).

Επισημαίνεται πως δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ΓΓΕΚ ενημερώνει τους δυνητικούς ωφελούμενους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.gsri.gov.gr και της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: www.antagonistikotita.gr

Οι υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης θα εξετάζονται από την/τις Επιτροπή /ές ανάλογα με τη ροή τους και οι αποφάσεις ένταξης θα εκδίδονται σταδιακά με το ίδιο κριτήριο. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει κατάλογο με τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις και προτείνονται να ενταχθούν προς χρηματοδότηση, ενώ για τις απορριφθείσες τεκμηριώνει τους λόγους απόρριψής τους, το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΚ.

 

Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

 

Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν λόγω μη ορθής συμπλήρωσης του φακέλου, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος χρηματοδότησης για το διάστημα που παραμένει ανοικτή η πρόσκληση και υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Αν κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων μιας αίτησης χρηματοδότησης, διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιείται μία από αυτές, εκδίδεται απορριπτική απόφαση του αιτήματος από τον ΓΓΕΚ. Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των 

προσκομισθέντων στοιχείων και να αποφευχθεί η ανάγκη αντιμετώπισης φαινομένων απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

bottom of page