top of page

Επιστολή προς το κράτος

Θέμα:

Στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας

και των θέσεων εργασίας

Προς:

 • Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη

 • Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμα

 • Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου

 • Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Α. Κυριαζή

 • ΓΓΕΚ, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας / Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 • Εθνική Αρχή Συντονισμού

 • Αρχή Πιστοποίησης

 • Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

 • Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) 

 • ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Αθήνα, 02.08.2022

ΘΕΜΑ: Αίτημα για την τροποποίηση της Πρόσκλησης «Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κ. Γενικέ

Γνωρίζετε ότι ο Β’ Κύκλος της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» πρόκειται να εκταμιεύσει μόλις 12,5 εκατ. ευρώ από τα 34 εκατ. ευρώ που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος;

Ως μέλη του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, εκτιμούμε τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες σας για την ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου των startup, με προγράμματα όπως η ευνοϊκή μεταχείριση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, την πρωτοβουλία του Elevate Greece, καθώς και τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19.

Το 2020, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμας, προχώρησαν στην πρωτοβουλία δημιουργίας του Elevate Greece. Το Elevate Greece ήταν ένα σημαντικό βήμα προόδου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία. Αυτό βοήθησε την κυβέρνηση στην κατανόηση και εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τη δημιουργία στοχευμένων μέτρων και για τη στήριξη νέων καινοτόμων εταιρειών.

Α' Κύκλος:

Ένα από αυτά τα μέτρα ήταν και η Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Φυσικά επικροτούμε αυτήν την πρωτοβουλία στήριξης και εκτιμούμε την κρατική παρέμβαση.

Δεδομένου ότι το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (που αποτελεί και η βάση δεδομένων του Elevate Greece), ήταν ακόμα υπό κατασκευή όταν προκηρύχθηκε η εν λόγω Δράση, το κράτος διέθεσε μεγάλο προϋπολογισμό σε αυτή την πρωτοβουλία.

 

Ωστόσο, στον Α’ Κύκλο της Δράσης τελικά επιχορηγήθηκαν μόλις 25,4 εκατ. ευρώ. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το μητρώο καταγραφής νεοφυών επιχειρήσεων αποτελούσε έργο υπό εξέλιξη, και η εκτίμηση του κεφαλαίου που επρόκειτο να απαιτηθεί αποτελούσε μια απαιτητική διαδικασία.

05 ADD TEXT OVERLAY Εντάξεις στο Elevate και Αρ. Επιχορηγήσεων Α' Κύκλου.png

Αριθμός Εντάξεων: 541

Αριθμός Επιχορηγήσεων: 372

Β' Κύκλος:

Στις 09/06/2022 προκηρύχθηκε ο Β’ Κύκλος της Δράσης. Σύμφωνα με την τρέχουσα Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης, εκτιμούμε ότι ο Β’ Κύκλος πρόκειται να εκταμιεύσει μόλις 12,5 εκατ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται ότι ένα υπόλοιπο της τάξης των 21,5 εκατ. ευρώ του διαθέσιμου προϋπολογισμού μένει αναξιοποίητο.

Αυτά τα χρήματα έχουν διατεθεί για τη στήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, ωστόσο ενδέχεται να παραμείνουν στο ταμείο του κράτους και μπορεί ακόμα και να διατεθούν σε Γ’ Κύκλο στήριξης. Όμως, ο χρόνος περνάει και ο τυχόν Γ’ Κύκλος στήριξης ίσως καθυστερήσει πολύ για κάποιες νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να μην καταφέρουν να επιβιώσουν και να αναγκαστούν να αποσυρθούν από την αγορά.

Προκλήσεις Κυβέρνησης:

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις.

Ο συνδυασμός της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου, του πληθωρισμού και οι συνέπειες αυτών των πρωτοφανών παραγόντων στην οικονομία, προκαλούν τεράστια πίεση στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις καινοτόμες startups.

Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τα θετικά βήματα που έχει ήδη σημειώσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση αυτών των καινοτόμων επιχειρήσεων. Όμως, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις πρόκειται να αγωνιστούν χωρίς περαιτέρω στήριξη για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης. 

Ορισμένες εταιρείες που έλαβαν επιχορήγηση στον Α’ Κύκλο έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά. Επίσης, οι νέες αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο του Elevate Greece έχουν μειωθεί δραστικά. Η παγκόσμια χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων έχει ελαττωθεί και οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν το σήμερα μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη δημιουργία μιας startup.

Πρόταση:

Για τους προαναφερθέντες λόγους προτρέπουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμα να τροποποιήσουν την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Β’ Κύκλου της Δράσης, ώστε να καταργηθεί ο περιορισμός του ποσού των 100.000 ευρώ που μπορεί να επιχορηγηθεί σε μία νεοφυή επιχείρηση. 

Αυξάνοντας το όριο της επιχορήγησης από τον Α’ και Β’ Κύκλο του προγράμματος στα 200.000 ευρώ, με όχι περισσότερα από 100.000 ευρώ χρηματοδότηση από έναν μόνο Κύκλο, το Υπουργείο συνδράμει στα ακόλουθα:

 • Στήριξη της ελληνικής οικονομίας, του οικοσυστήματος καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

 • Ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων

 • Προστασία των θέσεων εργασίας

 • Ανακοπή της αυξητικής τάσης διαφυγής εγκεφάλων στο εξωτερικό

 • Αύξηση της απόδοσης της επένδυσης της πρωτοβουλίας του Elevate Greece

 • Αύξηση της απόδοσης των έργων της ΓΓΕΚ και των πόρων τη ΓΓΕΚ

 • Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω της ρευστότητας που προσφέρει η μη επιστρεπτέα ενίσχυση (Κεφάλαιο Κίνησης), μπορούν να αντιμετωπίσουν τη συνδυασμένη ενεργειακή, οικονομική και πληθωριστική κρίση.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Δράσης, προτείνουμε να τροποποιηθεί η Πρόσκληση του Β’ Κύκλου, ώστε να επιτρέπεται στις νεοφυείς επιχειρήσεις να λαμβάνουν συνολική ενίσχυση 200.000 ευρώ από τον Α’ και Β’ Κύκλο συλλογικά, και όχι περισσότερο από 100.000 ευρώ από έναν μόνο Κύκλο.

Το κράτος έχει ήδη δείξει την προθυμία του να πραγματοποιεί τροποποιήσεις στην Πρόσκληση του Α’ Κύκλου της Δράσης, όπως έκανε σε ανακοίνωση του στις 16/06/2021.

Παρέχουμε ένα παράδειγμα τροποποίησης στο Παράρτημα.

 

Εκτιμούμε ότι η προτεινόμενη τροπολογία θα έχει ως αποτέλεσμα την εκταμίευση 33,9 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, εξαντλείται ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης και επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι της.

Το Υπουργείο επέδειξε λογική προσέγγιση στην απόφαση του να δημιουργήσει αυτή τη Δράση ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Έτσι, προτείνουμε στους Υπουργούς να κάνουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να συμπεριληφθεί η τροπολογία το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αξιοποιηθεί ο προϋπολογισμός που έχει διατεθεί και το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων να λάβει τη στήριξη που τόσο χρειάζεται.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση,

Με εκτίμηση

bottom of page